Årsmötet för 2020 äger rum 19/3 hos Surfbussen

Härmed kallas medlemmarna i Södertörns surfklubb till årsmötet för 2020
Tid: Torsdagen den 19/3 2020 kl 19.00
Plats: Surfbussen, Kungsholms strand 181, 11248 Stockholm
Klubben bjuder på fika. Anmälan behövs inte. Men meddela gärna till sodertornsurf@gmail.com el. per tel/SMS senast d 17/3 att du kommer (för fikabrödets skull).
Info: Jack 070-3423222, Lars 073-5638001

Innan årsmötet berättar Jens Hjelte om läget och trender inom Surfbussens verksamhetsområde(n).

Förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordningen
3. Årsmötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk redogörelse
8. Revisionsberättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Budget för år 2020
11. Val av styrelse för år 2020
12. Val av sektioner/kommittéer
13. Val av revisor
14. Medlemsavgifter 2020
15. Inkomna motioner

16. Övriga frågor (Samarbetet med SWC/TWC, Fituna, Torö/Ören, Issektionen, Medlemsförmåner, Vindmätarna, Aktiviteter (Downwindevent Gålö/Dalarö?, Andra?), mm)

Styrelsen 2019 var:

Jack Olsson (ordf.)

Tomas Bodin (vice ordf., ansv. Issektionen)

Lars Klasén (kassör, ansv. Fitunasektionen)

Peter Renström (ledamot)

Annette Felleson (ledamot)

Mattias Ericsson (suppl.)

Mattias Gunnarsson (suppl.)