Årsmöte (digitalt) äger rum tisdag 23/3

Härmed kallas medlemmarna i Södertörns surfklubb till årsmötet för 2021
Tid: Tisdagen den 23/3 2021 kl 19.00
Plats: Mötet sker digitalt (Teams). Länk till mötet med instruktion mailas till medlemmarna senast den 21/3.
Info: Jack 070-3423222 jack@jgo.se, Lars 073-5638001 sodertornsurf@gmail.com

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Årsmötets behöriga utlysande
 4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 5. Val av två justeringsmän
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk redogörelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Budget för år 2021
 11. Val av styrelse för år 2021
 12. Val av sektioner/kommittéer
 13. Val av revisor
 14. Utse föreningens firmatecknare
 15. Medlemsavgifter 2021
 16. Inkomna motioner
 17. Övriga frågor (Samarbetet med SWC/TWC, Fituna, Medlemsförmåner, Torö/Ören, ev. aktiviteter typ Downwinder, mm)
 18. Mötet avslutas