Årsmöte för 2022 är den 23/3 hos Surfspot

Härmed kallas medlemmarna i Södertörns surfklubb till årsmötet för 2022

Tid: Onsdagen den 23/3 2022 kl 19.00

Plats: Surfspot, Jägerhorns väg 8, Kungens Kurva

Klubben bjuder på fika. Anmälan behövs inte. Men meddela gärna till sodertornsurf@gmail.com el. per tel/SMS till Lars före den 22/3 att du kommer (för fikabrödets skull).

Info: Jack 070-3423222 jack@jgo.se, Lars 073-5638001 sodertornsurf@gmail.com

Innan årsmötet berättar Mattias Gunnarsson (Surfspot) om läget i branschen.

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordningen
3. Årsmötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk redogörelse
8. Revisionsberättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Budget för år 2022
11. Val av styrelse för år 2022
12. Val av sektioner/kommittéer
13. Val av revisor

14. Utse föreningens firmatecknare
15. Medlems- och Fitunaavgifter 2022
16. Inkomna motioner

17. Övriga frågor (Samarbetet med SWC/TWC, Fituna, Torö/Ören, Vindmätarna, Medlemsförmåner, ev. aktiviteter typ Downwinder, ev. annat)

Styrelsen 2021 var:

Jack Olsson (ordf.)

Tomas Bodin (vice ordf.)

Lars Klasén (kassör, ansv. Fituna)

Peter Renström (ledamot)

Annette Felleson (ledamot)

Johan Wibom (ledamot)

Florent Pelissier (ledamot)

Mattias Ericsson (suppl.)

Mattias Gunnarsson (suppl.)

*** Detta mail går till de 174 medlemmarna 2021 och 2022 i Södertörns surfklubb inkl anslutna via SWC och TWC ***

Styrelsen, Södertörns surfklubb

gnm

Lars och Jack


Södertörns surfklubb

www.sodertornsurf.se

sodertornsurf@gmail.com