Södertörns surfklubb – the story

Det började med Torös vänner 2008-2009

Det började med föreningen Torös vänner. Den eviga konflikten mellan strandvänner – surfare, vindsurfare, ornitologer, strandvandrare, övrig allmänhet – och vissa ägare av fastigheter längs Stenstrand fick den evige surfaren/vindsurfaren Jesper Blomberg att 2007 ta initiativ till en förening med syfte att värna tillgången till stränder i allmänhet men Torö/Örens stränder i synnerhet. Föreningen konstituerades vid ett möte den 18/2 2008. De närvarande Niklas DuRietz, Lars Klasén, Björn Wikmark, Ingo Pfeiffer, Marcus Backlund, Mikael Selington (Micke), Mats Nilsson Hahne (Masse), Jesper Blomberg, Svenne Larsson (senare Wesley) åtog sig olika funktioner i styrelse och som revisorer.

Under resten av 2008 genomfördes 4 styrelsemöten, startades webbplatsen torasvanner.com (på vilken närmare 300 personer registrerade sig som Torövänner) och anskaffades organisationsnummer och bankkonto.

Föreningen deltog också på strandstädning på Stenstrand såväl 2008 som 2009 (bilden).

Så småningom kändes behov av att såväl smala av inriktningen mot enbart surfing/vindsurfing som bredda föreningen till att värna tillgång till surfplatser generellt i Stockholmstrakten, främst sådana på Södertörn. Vid den här tiden riktades stort intresse mot Fituna, vars tillgång i synnerhet för surfare/vindsurfare hotades av allt från bus (brända bilar mm) till en ny ägare av Fituna Säteri.

2010: Torös vänner blir Södertörns surfklubb

Resultatet blev att Torös vänner blev plattformen för en ny förening, benämnd Södertörns surfklubb, som konstituerades vid ett möte den 26/4 2010.

Styrelsen 2010 blev Mikael Selington (ordf), Lars Klasén (kassör), Sven Wesley (webb), Klas Argulander, Ingo Pfeiffer, Mats Nilsson Hahne (suppl), Niklas du Rietz (suppl).  Svenne tog fram en logotype och satte upp webbplatsen sodertornsurf.se.

Den försågs bl a med beskrivningar av 16 spots på Södertörn, därtill 6 spots i Södertörns närhet, nyheter mm. Så här beskrevs klubben på webbplatsen:

Södertörns surfklubb – värnar vindsurfarnas intressen

Södertörn är omgivet av hav och sjö. Det finns mängder av platser som teoretiskt sett är lämpliga för vindsurfing. Men bara få av dessa ställen är allmänt tillgängliga och kan nås med bil. Stora delar av vår kust och våra stränder är privatiserad och de vägar som finns dit är förbjudna för allmänheten och ofta låsta med bom. Att parkera bilen är ett annat problem. Allemansrätten i all ära – vi vindsurfare är beroende av bil och kan inte släpa vår utrustning mer än som mest något hundratal meter.

Södertörns surfklubb syftar till att dels tillförsäkra vindsurfare i allmänhet och föreningens medlemmar i synnerhet tillträde och nyttjanderätt till de bra och etablerade ställen för vindsurfing som idag finns på Södertörn, dels etablera nya sådana.

Bland de idag viktigaste etablerade platserna för vindsurfing på Södertörn finns Fituna (Himmerfjärden), Törö/Ören, Dalarö (Askfatshamnen), Skälåker och Skanssundet. Genom att bli medlem stöder du arbetet för att värna och ytterligare utveckla tillgången till dessa.

Från och med augusti erbjöds medlemsregistrering på webbplatsen. Och den 31/12 2010 hade klubben 20 betalande medlemmar. Organisationsnummer och bankkonto ankaffades. I september gick klubben ut med ett e-mail till alla registerade i Torös Vänner, över 200 st, med en beskrivning av vad som händer med Torös Vänner samt en uppmaning att bli medlem i Södertörns surfklubb.

I november deltog klubben i en manifestation för strandskyddet i Nynäshamn, vilken arrangerades av Naturskyddsföreningen i Nynäshamn och Södertälje och där också Lars höll ett litet anförande för klubbens räkning. Manifestationen blev omnämnd i såväl Nynäsposten som i andra medier. I december uttalade klubben i ett yttrande till Södertälje kommun sitt stöd för Södertälje Windsurfing Clubs verksamhet vid Farstanäs, som skulle detaljplaneras i sin helhet.

2011: Både Ören och Fituna värnas

2011 års styrelse var Mikael Selington (ordf), Lars Klasén (kassör), Sven Wesley (webb), Ingo Pfeiffer, Bo Appelgren, Mats Nilsson Hahne (suppl), Niklas du Rietz (suppl). Antalet medlemmar vid årets slut var 26 st. Ett informationsblad (”flyer”) i storlek A5 om klubben togs fram av Svenne i maj. Det trycktes i några hundra ex och delades ut på surfventet (se nedan), på vindrutan på bilar vid Fituna, samt i andra sammanhang för att rekrytera medlemmar.

Surfevent på Gålö/Skälåker arrangerades den 22 maj av Södertörns surfklubb i samarbete med Stockholm Kiteboard, Skärgårdsstiftelsen och Gålö Havsbad. Eventet pågick kl 10-13 och begåvades med synnerligen vackert väder, till fördel för såväl de ca 100 besökarna som de 8 utställarna: Iron-Board, Kajtech, Kitekraft, Naish& Stockholm Kajak, Skidsport, Stockholm Kiteboardcenter, Surfbutiken och Surfspot (dvs i princip samtliga Stockholms surfbutiker).

Hot mot stranden på Ören avvärjs. I maj uppmärksammade vi att ägaren av fastigheten 1:7 på Örudden ansökte till Nynäshamns kommun om bygglov och strandskyddsdispens för en bastu bara 30-40 m från stranden, dvs ett hot mot allmänhetens tillträde. Vi höll sedan koll på ärendet tills det i början av december annonserades att beslut i ärendet skulle fattas miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde två veckor senare. Vi lade ut information på Surfzone, tog kontakt med bland annat handläggare på kommunen, nämndrepresentanter m fl politiker, en jurist, Naturskyddsföreningen, Nynäshamnsposten (NP), m fl. Vi fick in en insändare i klubbens namn i NP bara ett par dagar innan sammanträdet. Medlemmar i vår klubb m fl skrev nu inlagor till handläggare, nämndledamöter och andra kommunpolitiker, där man uttryckte oro över en strandskyddsdispens. Detta ledde till att ägaren kort innan sammanträdet drog tillbaka sin ansökan. Historien ledde inte bara till att bastubygget inte blir av utan också att den tomtplatsavgränsning som beslutades 2005 befanns icke lagenlig och därmed ska upphävas.

Stenstrand

Hot mot surfplatsen Fituna på väg att avvärjas. I slutet av september stängdes vägen ner till surfplatsen vid Fituna plötsligt av m hj stenbumlingar. Orsaken var gruskrossverksamhet i grustaget. Lars tog då kontakt med markägaren, som meddelade att det bara var en tillfällig avstängning. Tyvärr drog arbetena ut på tiden och avstängningen var vid tiden för årsmötet ännu inte upphävd. Nya kontakter med ägaren, som har en positiv inställning till oss vindsurfare, ledde till löften om att påskynda borttransporten av kvarvarande kross, alternativt andra lösningar, för att platsen återigen ska bli tillgänglig för vindsurfare.

2012: Stark expansion. Fituna blev ”vårt”! Surf-kickoff på Lilla Essingen

Styrelsen 2012 var Mikael Selington (ordf), Lars Klasén (kassör), Sven Wesley (webb), Ingo Pfeiffer, Bo Appelgren, Mats Nilsson Hahne (suppl), Niklas du Rietz (suppl). Vid årets slut var antalet medlemmar 147 st, dvs en mycket stark ökning från 2011 års 26 st. Av dessa var 41 st anslutna via SWC (Södertälje Windsurfing Club) och 60 st via TWC (Tyresö Windsurfing Club).

Surf-kickoff på Lilla Essingen. Den 13 maj anordnade klubben för andra året i rad en surf-kickoff, denna gång på Lilla Essingen. Den samlade i princip alla Stockholms vindsurf-, kitesurf- och SUP-butiker (mm) i Stockholm: Boardcorner, Hot Sails Maui, Kajaktiv, KajTech, Naish, Paddelbrädor.se, Skidsport, Surfbussen, Surfspot, Stockholm Kajak, Vindsurfing.se och Wainman Sweden. Bland besökarna var en del av de surfaktiva i Stockholmsområdet men också en del som ännu inte tagit sig an någon av sporterna. Därtill sådana som bara promenerade förbi. Med tanke på uppställningen från butikerna skulle man önskat en större ”publik” men bortsett från det var hela arrangemanget väldigt lyckat. Det var väldigt fint vädret, vilket gjorde att det gick att prova på SUP på fjärden.

Fituna. Efter många och långa samtal, inkl möten på plats, med Fitunas markägare gjordes i juli en överenskommelse med följande innebörd. Klubbens medlemmar får tillträde till vägen och spoten, under förutsättning att vi anskaffar, sätter på plats och administrerar en vägbom med kodlås (godkända av markägaren i förväg) samt låter medlemmar i Stockholms klätterklubb komma in vid behov. Vi beställde en extra kraftig bom och utlyste den 19 augusti som arbetsdag för att sätta den på plats. Det kom 15 medlemmar, vilka med gemensamma ansträngningar grävde två 1.5 m djupa gropar och slutligen gjöt fast de två bomfundamenten. Ett par dagar senare kunde själva bommen lyftas på plats och förses med lås.

Den 24 augusti var det så premiär! Därefter kunde medlemmar som löste ett särskilt ”Fituna passerkort” a 150 kr (giltigt t.v. under förutsättning medlemskap i klubben) få tillgång till spoten. Under hösten löste totalt 46 st medlemmar passerkort. Dessa intäkter tillsammans med annonsintäkter från Surfspot, Skidsport, All System Go och Iron-Board täckte i princip exakt kostnaderna för bom, lås etc. Eftersom det pga grushögar är begränsat med plats vid spoten spraymålade vi ett antal ”p-rutor” på marken samt satte upp en skylt med p-anvisningar. Vi körde också bort den gamla sophögen längst bort. Det hela fungerade bra fram till i slutet av oktober då vägen blev oframkomlig pga arbeten med skogsavverkningar. Markägaren är mycket nöjd med hur samarbetet med oss har fungerat (t ex har ingen åverkan eller skräpdumpning förekommit sedan bommen tillkom).

Torö/Ören. Ägaren av fastigheterna på Örudden inkom under våren med en förnyad ansökan om bygglov för en bastu på en annan plast än den han fått nej på hösten 2011. Även denna fick dock nej från kommunen.

Kurs. Den 17 augusti annordnades en kurs ”Vattenstart för nybörjare”, med instruktion om riggning och vattenstarter, på Närlundabadet. Den fick bara ett fåtal deltagare.

Medlemsförmåner. Under året gjordes överenskommelser med följande företag: Boardcorner: Rabatt 8 %, Destination Gotland: Rabatt på resor i mån av plats, Surfspot: Rabatt 10 % undantaget paketpris och kampanjvaror, Actioncameras.se: Rabatt 10 %., Skidsport: Rabatt 10 % på allt som har med vindsurfing att göra.

Ekonomi. Det stora antalet medlemmar innebar ett stort lyft för klubbens ekonomi. Vid årskiftet 2012/2013 var tillgångarna närmare 8000 kr, en ökning med ca 6000 kr jämfört med 2011/2012.

2013: Södertörns surfklubb helt etablerad. Surf-kickoff vid Sjöhistoriska

Styrelsen 2013 var Mikael Selington (ordf), Lars Klasén (kassör), Sven Wesley (webb), Ingo Pfeiffer, Bo Appelgren, Mattias Larsson (suppl), Tom Blomqvist (suppl). Den 31/12 var antalet medlemmar 147 st, varav 34 st anslutna via SWC (Södertälje Windsurfing Club) och 34 st via TWC (Tyresö Windsurfing Club). Under året såldes 48 st Fituna Passerkort, vilket innebar att det totalt sålts 94 st. Klubbens tillgångar uppgick nu till ca 20.000 kr

Surf-kickoff vid Sjöhistoriska muséet/Djurgårdsbrunnsviken genomfördes den 25/5. Tur med vädret. Allt praktiskt gick bra, dock få ”spontanbesökare”, trots en strid ström med folk som promenerade förbi och kastade nyfikna blickar åt vårt håll. Men brädorna hos paddelbrädor.se var populära att prova – för paddling men även för segling – på Djurgårdsbrunnsviken. Följande ”utställare” medverkade: BoardcornerPaddelbrädor.seSkidsportSurfspot, Vindsurfing.se och Österskärs vindsurfingskola. Därtill representanter för arrangörsklubbarna på plats, dvs Södertörns surfklubb, Stockholm KiteboardSödertälje Windsurfing Club och Tyresö Windsurfing Club.

Medlemsförmånerna 2013: Skidsportgav 10 % rabatt på allt som har med vindsurfing att göra. Actioncameras.segav 10 % rabatt på hela sortimentet. Surfspotgav 10 % rabatt på hela sortimentet undantaget paketpris och kampanjvaror. Boardcornergav medlemmarna 8 % rabatt. Via ett samarbete med Stockholm Kiteboard fick medlemmarna rabatt hos Destination Gotland i mån av plats. Det senare samarbetet har dock strulat, bl a på grund av att icke-medlemmar försökt använda rabatten.

Fituna: Nya lås till bommen fick ordnas tre gånger under året, senast 7/7, annars inga problem. Bra kommunikation med markägaren. Grushögarna minskar; vi behövde inte göra P-rutor längre. Stockholms Klätterklubb har lov att använda stället vid speciella behov, men det förekommer allt mer sällan.

Sektion för issegling bildades. I november blev klubben kontaktad av en grupp om 4 personer, Anders Åhlén, Mattias Gunnarsson, Tobias Bodin och Claes Nilsson Kvick, med isbräda som intresse, i syfte att utröna möjligheterna att inom klubben bilda en sektion e.d. för issegling. Styrelsen beslutade att det var OK. Issektionen, som den kallas, hade bl a som ambition att bredda isbrädesporten genom att anord­na tillfällen dit klubbens medlemmar och andra inbjuds att få testa isbräda där klubben ställer upp med utrustning och instruktioner. På grund av den dåliga isvintern blev det inte så mycket av just detta. Sektionen uppvaktade flera kommuner för att få till plogning av banor på sjöar, vilket man trodde skulle kunna realiseras på någon sjö nästa vinter.

Samrådsyttrande avlämnades i november av Issektionen avseende Skanskas begäran om fartygstrans­porter (med bergkrossmaterial från tunneldrivningen för Förbifarten) från Sätra till Taxinge tvärs över Södra Björkfjärden även vintertid, vilket pga isrännan skulle decimera ytorna för issegling.

Kurs i riggteknik mm. Svenne avhöll under sommaren en liten kurs i riggteknik mm för nybörjare vid Närlundabadet. Bara ett fåtal deltagare.

Webben fungerade utan mankemang. Issektionen fick en egen plats i menyn; uppdaterades av Claes Nilsson Kvick. Flickr-kontot och newsfeedfunktionen hade dock liten användning.

Ekonomi. Medlemsavgifter under 2013 gav 8100 kr och Fituna Passer­kort 7200 kr. Årets resultat var 11489 kr, varför klubbens totala tillgångar vid årskiftet var över 19.000 kr.


2014: Verksamheten löper på

Styrelsen år 2014 var Sven Wesley (ordförande), Lars Klasén (kassör), Anders Åhlén (repr. Issektionen), Ingo Pfeiffer (ledamot), Bo Appelgren (ledamot), Mikael Selington (suppl), Mattias Gunnarsson (suppl), Peter Renström (suppl).

Fituna fungerade väldigt bra. De enda egentliga incidenterna var att ett hänglås demolerades och fick bytas och att skylten på bommen om P-förbud senare förstördes och fick ersättas. Utöver detta fick vi tillrättavisa några klättare som inte hade koll på att vår klubb ska kontaktas vid önskemål om att köra in med bil. Som vanligt har grenar och ris röjts och stranden städats. Koden till bomlåset har inte behövt bytas under året.

Issektionen arbetade med att få till stånd en plogad bana. Redan under våren började man kolla med kommunerna Huddinge, Haninge och Stockholm om Drevviken, dock utan framgång. Men efter kontakt med Nacka kommun och några politiker där så fick man till stånd ett avtal i vilket kommunen åtog sig att ploga en bana för issegling (isbräda, kitewing) mot att Södertörns surfklubb och Sällskapet skridskoseglarna åtog sig att arrangera prova-på-dagar vid 6 tillfällen under säsongen, förutsatt lämpliga förhållanden. Dåliga isförhållanden gjorde att det bara blev ett par sådana dagar, varav en mycket lyckad. Man informerade också om issegling vid ett event på Nacka Sportcenter. Sammantaget gav dessa aktiviteter flera medlemmar till klubben. Några av klubbmedlemmar har haft framgång i tävlingar som Ice Cup Sweden, King of the Ice mm, även internationellt (WISSA, USA).

Klubben kunde i och med överenskommelser under året erbjuda ett antal medlemsförmåner: Skidsport 10 % på allt som har med vindsurfing att göra, Surfspot 10 % på hela sortimentet undantaget paketpris och kampanjvaror, Boardcorner 8 %, Destination Gotland rabatter på resa enligt speciella bestämmelser.

Ekonomi. Antalet medlemmar vid årets slut var 161 st, varav ”direktmedlemmar” 87 st, medlemmar via SWC 36 st och via TWC 37 st. Issektionen hade 8 st medlemmar (ingår bland ordinarie medlemmar). Medlemsavgifter plus obetalda avgifter från SWC och TWC för 2013 gav totalt 12375 kr. Antalet nya Fituna Passerkort som utfärdades under året var 21 st, vilket gav 3150 kr. (Totalt har 115 personer löst Fituna Passerkort sedan införandet 2012. 2014 års resultat blev 12650 kr, och klubbens tillgångar ökade till ca 32000 kr.

2015: Bus vid Fituna – och ett ”öppet hus”

Styrelsen bestod av Sven Wesley (ordförande), Anders Åhlén (vice ordf., repr. Issektionen), Lars Klasén (kassör), Peter Renström, Annette Felleson, Ingo Pfeiffer (suppl), Mikael Selington (suppl), Mattias Gunnarsson (suppl). Issektionen bestod av Anders Åhlén (ansvarig), Mattias Gunnarsson, Tobias Bodin, Claes Nilsson Kvick. Fitunasektionen (ny sektion) bestod av Lars Klasén (ansvarig) och Stefan Malmgren.

Antal medlemmar vid årets slut var 137 st, varav ”direktmedlemmar” 74 st, medlemmar via SWC 36 st och via TWC 28 st. Issektionen bokfördes inte längre separat.

Fituna: Antal ”Passerkort Fituna” var totalt 136, varav sålda under 2015 21 st. Det ”gick åt” 2 st bomlås under året, ett uppbrutet och ett försvunnet. Koden till bomlåset byttes en gång. Relationen till markägaren var fortsatt mycket bra. Våren: Ett delvis demolerat lastbilssläpschassi funnet mitt på grusplanen. Hämtades av hyrfirma. Röj- och städdagen den 18/4 samlade 15 pers, varav tre med motorsågar. Förutom att såga itu en nedfallen tall och fälla ett träd så samlades grenar och skräp (bl a togs den gamla skräphögen bort) och byggdes en proffsig trappa ner till stranden (Stefan).

”Fituna Öppet Hus” arrangerades den 23/5. Ca 40 besökare, vilket var färre än vi hoppats. Allt funkade bra, med fika och grillat och med närvaro av Skidsport och Surfspot som visade massa prylar. Fint väder men västlig vind, dvs inte optimalt, men några var ändå ute på vattnet. Planerade tävlingar ställdes in pga av att den medhavda följebåten visade sig läcka. I början av december fick ”jourpatrullen” rycka ut för att såga av ett nedfallet träd över vägen.

Den 27/9 beslutade styrelsen om en budget om 6000 kr för en vindstation. Ansvarig: Jack Olsson. Efter att tillåtelse av markägaren för uppsättning skedde anskaffning och därefter test hemma hos Jack.

Issektionen: 2015/16 hade en mycket bra isvinter! Dock färre aktiviteter än 2014/15, men det som ordnades fungerade desto bättre. Den 24/1 2016 ordnades en prova-på dag på Baggensfjärden, i regi av klubben och Surfspot, som blev mycket lyckad, med många som ville prova på. Väder och is var så bra man kunde önska. Issektionsmedlemmar och Surfspot hade utrustning (isbrädor, kitewings mm) till utlån och de var igång hela dagen. Många lärde sig snabbt att köra, och några framför allt vindsurfare blev helt sålda på issurfing. Intressant i övrigt var att Mården slog inofficiellt världsrekord med strax under 60 knop.

Medlemsförmåner: Skidsport och Surfspot gav 10 % rabatt till medlemmarna och Primenta 8 %. Den överenskommelse med Destination Gotland som gjorts tillsammans med Stockholm Kiteboard innebar rabatt bara på förbokade helger istället för på prognos.

Klubben gav stöd i form av deltagaravgiften i Junior Freestyle Camp (Håkman) för en deltagare.

Klubben skickade en skrivelse till Södertälje kommun med en uppmaning om att ge SWC fortsatt möjlighet att använda Farstanäs som sin hemmaspot.

Kontakter med Stockholms klätterklubb ang deras möjligheter att, efter lov av oss, nyttja bommen.

Webben fungerade OK men ska uppgraderas till nyare version. Informationen på torosvanner.se har laddats ner som pdf-er för att göras tillgänglig (arkiv) på klubbens webb, och därefter släckas ner.

Ekonomi: Årets intäkter bestod av medlemsavgifter om totalt 8975 kr (direktmedlemmar 7400, SWC 875, TWC 700) och försålda Passerkort Fituna 3150 kr, dvs totala intäkter 12125 kr. Största utgifterna var Fituna Öppet hus (ca 1800 kr), hänglås (1247 kr) och vindstation (ca 6000 kr). Därmed gick året ungefär jämnt ut, varför klubben fortfarande hade ca 32000 kr i tillgångar.

2016: Vindstation vid Fituna

Styrelsen var Sven Wesley (ordförande), Anders Åhlén (vice ordf, repr. Issektionen), Lars Klasén (kassör), Peter Renström, Annette Felleson, Jack Olsson (suppl), Mikael Selington (suppl), Mattias Gunnarsson (suppl). Issektionen: Anders Åhlén (ansvarig), Mattias Gunnarsson, Tobias Bodin och Claes Nilsson Kvick. Fitunasektionen: Lars Klasén (ansvarig), Stefan Malmgren och Jack Olsson (vindstation).

Klubbens viktigaste syfte är att värna de surfplatser som finns på Södertörn (med omgivning). Tack vare klubben finns en ständig beredskap att rycka in vid hot mot eller andra problem vid någon av dessa. Under 2016 var det dock varit lugnt på den fronten.

Antal medlemmar vid årets slut var 139 st varav ”direktmedlemmar” 78 st, medlemmar via SWC 35 st och via TWC 26 st. Antalet ”Passerkort Fituna” var totalt 152, varav sålda under 2016 16 st

Fituna. Inget lås bröts upp, inga ”intrång” skedde och koden till bomlåset behövde inte bytas någon gång. Relationen till markägaren var fortsatt mycket bra. I mars sattes den av klubben tidigare anskaffade vindstationen upp i ett träd nära stranden. Snurran monterades på en surfmast utstickande från stammen och därmed ganska fri från omgivande grenar. Klubbens webb försågs med en sida som visade aktuell vind (styrka och vindriktning) och viss historik. Vindstationen togs ur bruk i november för underhåll.

Issektionen: En prova-på dag genomfördes på Mälaren. En allvarlig incident (plurrning med svårigheter att ta sig upp) inträffade som det finns mycket lärdom att hämta av.

Medlemsförmåner: Skidsport, Surfspot och Primenta gav 10 % rabatt till medlemmarna. Den överenskommelse med Destination Gotland som gjorts tillsammans med Stockholm Kiteboard innebar rabatt bara på förbokade helger istället för på prognos.

Webben fungerade OK. Informationen på torosvanner.se laddades ner som pdf-er för att göras tillgänglig (arkiv) på klubbens webb. Den lades därefter ner.

Ekonomi: Årets intäkter bestod av medlemsavgifter om totalt 9725 kr (direktmedlemmar 7800, SWC 875, TWC 650) och försålda Passerkort Fituna 2400 kr, dvs totala intäkter 12125 kr. Året gick med stort överskott varför klubben hade ca 40.000 kr i tillgångar.

2017: Dyr vindstation – ändå bra ekonomi

Styrelsen bestod av Sven Wesley (ordförande), Anders Åhlén (vice ordf, repr. Issektionen), Lars Klasén (kassör), Peter Renström, Annette Felleson, Jack Olsson (suppl), Mattias Gunnarsson (suppl). Issektionen bestod av Anders Åhlén (ansvarig) och Tobias Bodin. Fitunasektionen bestod av Lars Klasén (ansvarig), Stefan Malmgren och Jack Olsson (vindstation).

Klubbens viktigaste syfte är att värna de surfplatser som finns på Södertörn (med omgivning). Tack vare klubben finns en ständig beredskap att rycka in vid hot mot eller andra problem vid någon av dessa. Under 2017 upptäckte vi en skogsbrand vid Fituna och tillkallade brandkåren samt varskodde markägaren.

Antal medlemmar vid årets slut var 147 st varav ”direktmedlemmar” 87 st, medlemmar via SWC 33 st och via TWC 30 st. Antalet ”Passerkort Fituna” var totalt 170, varav sålda under 2017: 18 st.

Fituna: Inget lås bröts upp och inga ”intrång” skedde. Koden till bomlåset behövde inte bytas. Relationen till markägaren var fortsatt mycket bra. Vindstationen var inte i bruk under 2017. Den togs ur bruk i slutet av 2016 och reparerades under våren men fungerade inte när den väl var på plats. Svårigheter med ett kretskort mm ledde till att vi gav upp försöken att få den i bruk. En ny, med en mer etablerad leverantör (Holfuy), inköptes under hösten i avsikt att monteras under våren 2018.

Issektionen ordnade den 25/10 en inspirationsdag för isbrädebyggare i Älta, öppen även för icke-medlemmar. 12 personer deltog, varav några från vår klubb.

Medlemsförmåner: Skidsport, Surfspot och Primenta gav 10 % rabatt till medlemmarna.

Webben fungerade utan problem.

Årsmötet den 30/3 avslutades med att Primenta höll ett föredrag om kompositmaterial och reparationer (inkl brädlagning).

Ekonomi. Årets intäkter bestod av medlemsavgifter om totalt 8700 kr (enbart av direktmedlemmar eftersom ingen avgift togs ut av SWC och TWC) och försålda Passerkort Fituna 2700 kr, dvs totala intäkter 11400 kr. På utgiftssidan var den största posten den nya vindstationen från Holfy (ca 9800 kr) och utlägg för buffé mm vid ”lyxårsmötet” den 30/3 (ca 2300 kr). Därmed gick året med underskott ca 4340 kr varför klubben vid årsskiftet hade ca 36.200 kr i tillgångar.

2018: Ny vindstation vid Fituna. Downwinder Dalarö-Skälåker

Styrelsen bestod av Jack Olsson (ordförande), Tobias Bodin (vice ordf, repr. Issektionen), Lars Klasén (kassör), Peter Renström, Annette Felleson, Sven Wesley (suppl), Mattias Gunnarsson (suppl). Issektionen: Anders Åhlén (ansvarig), Tobias Bodin. Fitunasektionen: Lars Klasén (ansvarig), Stefan Malmgren och Jack Olsson (vindstation).

Antalet medlemmar var 153 st varav ”direktmedlemmar” 93 st, medlemmar via SWC 36 st och via TWC 25 st. Antal ”Passerkort Fituna” som utfärdats sedan starten 2012 var totalt 198, varav 28 sålda under 2018.

Fituna:Inget rapporterat missbruk av koden varför den för andra året i rad inte behövt bytas. Relationen till markägaren var fortsatt bra.

Downwinder från Schweitzerbadet (Dalarö) till Skälåker (Gålö) arrangerades den 27/5. 9 deltagare. Efter målgång följde mingel och intag av matsäck och grillning på stranden.

En ny vindstation (från Holfuy) installerades vid Fituna under våren. Den ingår i Holfuys nätverk med ett hundratal mätare internationellt, varav över 30 i Sverige. Den fungerade bra hela resten av året.

TWC: Vi skickade en skrivelse till Tyresö kommun till stöd för TWCs containrar på befintlig strand.

Torö: Problem med parkering eftersom fastighetsägare olagligen blockerade vägkanter med stenbumlingar. Vi erbjöd stöd till dem som uppmärksammat detta bl a på Facebook, men utan respons så gjorde vi inget.

Medlemsförmåner: Skidsport, Surfspot och Primenta gav 10 % rabatt till medlemmarna.

Webben har förnyats och flyttats till nytt webbhotell (Loopia) av Lars Klasén. Vår gamla webb gick inte längre att uppgradera. Nya webbadresser är sodertornsurf.se och södertörnsurf.se.

Ekonomi. Årets intäkter bestod av medlemsavgifter om totalt 9.200 kr (enbart av direktmedlemmar eftersom ingen avgift togs ut av SWC och TWC) och försålda Passerkort Fituna 5.400 kr, dvs totala intäkter 14.600 kr. Inga stora utgifter, varför året gick med stort överskott, drygt 11.000 kr. Klubben hade nu ca 47.000 kr i tillgångar.

2019: Downwinder Skälåker-Dalarö. Vindstation på Ören

Styrelsen bestod av Jack Olsson (ordförande), Tobias Bodin (vice ordf), Lars Klasén (kassör), Peter Renström, Annette Felleson, Mattias Ericsson (suppl), Mattias Gunnarsson (suppl). Issektionen: Tobias Bodin (ansvarig). Fitunasektionen: Lars Klasén (ansvarig), Jack Olsson (vindstation).

Antal medlemmar vid årets slut var 2019: 138 st (direkt 104 st, SWC 34 st, TWC ?). Antal ”Passerkort Fituna”: 211 st sålda totalt sedan starten 2012 varav 2019: 13 st

Downwinder från Schweitzerbadet (Dalarö) till Skälåker (Gålö) arrangerades den 25 maj och ligger egentligen utanför klubbens officiella åtagande, men det var ett lyckat arrangemang.

Medlemsförmåner: Skidsport, Surfspot, Surfbusssen och Primenta gav 10 % rabatt till medlemmarna.

Ekonomi. Årets intäkter bestod av medlemsavgifter om totalt 10400 kr (enbart av direktmedlemmar eftersom ingen avgift togs ut av SWC och TWC) och försålda Passerkort Fituna 1950 kr. Totala intäkter var 12500 kr. Vindmätare Holfuy till Ören gick på drygt 9300 kr, tillkommande tillstånd 3750 kr, varför året gick med underskott, drygt 4000 kr. Klubben hade nu ca 43.000 kr i tillgångar.

2020: Vi värnar surfingen på Ören!

Styrelsen bestod av Jack Olsson (ordförande), Tobias Bodin (vice ordf), Lars Klasén (kassör), Peter Renström, Annette Felleson, Mattias Ericsson (suppl), Mattias Gunnarsson (suppl). Issektionen: Tobias Bodin (ansvarig). Fitunasektionen: Lars Klasén (ansvarig), Jack Olsson (vindstation).

Antalet medlemmar var vid årets slut 191 st (direkt 104 st, SWC 34 st, TWC ?). Antal ”Passerkort Fituna” som såldes under 2020 var 4l st.

Fituna. Ny kod till bomlåset. Relationen till markägaren var fortsatt bra.

Torö/Ören. Klubben lämnade i mars in ett yttrande till Nyräshamns kommun avseende förslag till nytt beslut för Örens naturreservat.

Medlemsförmåner: Skidsport, Surfspot, Surfbussen, Kiteboardcenter och Primenta gav l0 % rabatt till medlemmarna.

Ekonomi. Medlemsavgifter gav totalt 14000 kr (enbart av direktmedlemmar eftersom ingen avgift togs ut av SWC och TWC) och försålda Passerkort Fituna 6150 kr. De totala intäkterna var 21150 kr. Utgiftema var knappt 6000 kr. Teleabonnemangen till Holfuymätarna byttes och kostar bara ca 250 kr/år. Året gick med överskott om ca.15000 kr. Klubben hade nu drygt 58.000 kr i tillgångar.

2021: Verksamheten löper på utan sensationer

Styrelsen för 2021 var Jack Olsson (ordförande), Tobias Bodin (vice ordf), Lars Klasén (kassör), Peter Renström, Annette Felleson, Florent Pellissier, Johan Wibom, Mattias Ericsson (suppl), Mattias Gunnarsson (suppl). Issektionen: Tobias Bodin (ansvarig). Fitunasektionen: Lars Klasén (ansvarig), Jack Olsson (vindstation).

Antalet medlemmar vid årets slut var 173 st (varav direkt 122 st, från SWC 31 st, från TWC 20 st). Under 2021 såldes 18 st Passerkort Fituna, varför det totalt hade utfärdats 280 passerkort sedan starten 2012.

Fituna fungerade bra, frånsett att ett lås försvann och fick ersättas. Ny kod under våren, vilken meddelades bara till dem som betalat årsavgiften 2021. Det förekom en del fyrhjulskörningar in till området, dock utan åverkan. I slutet av oktober skedde skogsavverkning på vägen till ”vår” plats med påföljd att det under ett par veckor inte gick att komma dit. Info om detta spreds via klubbens webb, Surfzone och Facebook.

Vindstation Fituna fungerade mycket bra – tills den i oktober slutade att generera data. Orsaken var att vårt telefonabonnemang upphört L . Tyvärr måste SIM-kortet bytas, vilket innebar att någon måste upp i trädet och plocka ner masten.

Vindstation Torö/Ören: Den har inte fungerat bra; visar opålitliga värden. Ingen åtgärd beslutades.

Medlemsförmåner: Skidsport, Surfspot, Surfbussen, Kiteboardcenter och Primenta gav 10 % rabatt, Challenger Sails Sweden 15 %, till medlemmarna.

Ekonomin var mycket god. Årets intäkter bestod av medlemsavgifter om totalt 12.300 kr (enbart av direktmedlemmar eftersom ingen avgift togs ut av SWC och TWC) och försålda Passerkort Fituna 2.700 kr. Intäkterna var 15.650 kr och inga stora utgifter innebar att året gick med stort överskott, drygt 12.450 kr. Klubben hade nu ca 71.000 kr i tillgångar.

2022: Välbesökt städ(-och grill)kväll på Fituna. Klinik på Fågelöudde

Styrelsen var Jack Olsson (ordförande), Tobias Bodin (vice ordf), Lars Klasén (kassör), Peter Renström, Annette Felleson, Florent Pellissier, Johan Wibom, Mattias Ericsson (suppl), Mattias Gunnarsson (suppl). Fitunasektionen: Lars Klasén (ansvarig), Jack Olsson (vindstation).

Antal medlemmar 2022 var 184 (varav direkt 134 st, SWC st, SWC 22 st, TWC 28st). 2021 173 st (varav direkt 122 st, från SWC 31 st, från TWC 20 st).  Under 2022 såldes 14 st Passerkort Fituna, varför det totalt nu utfärdats ca 270 passerkort sedan starten 2012.

Fituna fungerade bra. Låset förstördes en gång och blev utbytt.

Vindstationen slutade att visa värden och plockades ner. Lagret byttes, och den fungerade ok sedan augusti.

Vindstation Torö/Ören fungerade inte bra utan gav något opålitliga värden.

Städkvällen på Fituna 3 juni var lyckad. Arbeten med att dra tallsly mm utfördes. Fint vindskydd sattes upp för kvällens fika. Ca 15 deltagare.

En klinik hölls på Fågelöudde med 10-15 deltagare. Där diskuterades riggning och trimning.

Ekonomin var mycket god. Årets intäkter bestod av medlemsavgifter om totalt 13.400 kr (enbart av direktmedlemmar eftersom ingen avgift togs ut av SWC och TWC) och försålda Passerkort Fituna 2.100 kr. Intäkterna 2022 var 15.500 kr och utgifterna 7733 kr varför klubben de 31/12 2022 hade 78.598 kr i tillgångar, vilket var 7589 kr mer än tidigare år.

Sammanställningen gjord av Lars Klasén i april 2023