Stadgar

Föreningsstadgar antagna den 26 april 2010

§ 1 Namn

Föreningens namn är Södertörns surfklubb, härefter kallad föreningen.

§ 2 Form

Föreningen är en ideell förening. Föreningen står självständig gentemot staten, kommunen, religiösa, politiska och privata intressen.

§ 3 Syfte och målsättning

Syftet med föreningen är att bevara och utveckla förutsättningarna för det rörliga friluftslivet, i första hand vindsurfing och därtill hörande aktiviteter av olika slag, vid eller i anslutning till för surfing hävdvunna och lämpliga nya platser på Södertörn. Exempel på hävdvunna platser är Fituna (Himmerfjärden), Ören, Dalarö (Askfatshamnen), Skälåker och Skanssundet. Häri ingår att värna om lagenliga och hävdvunna rättigheter såsom strandskydd och allemansrätt samt att vid behov samverka med myndigheter, fastighetsägare, organisationer och andra i syfte att tillförsäkra föreningens medlemmar tillträde och nyttjanderätt till sådana platser som täcks av dessa stadgar. Föreningen skall verka för god samverkan mellan platsernas olika intressenter. Föreningen kan därtill agera remissinstans för myndigheter m fl samt via media och på andra sätt skapa uppmärksamhet och opinion kring frågor som berör föreningens syfte och målsättning.

§ 4 Medlemskap

Föreningen är öppen. Medlem är den som årligen aktivt tagit ställning till medlemskap i föreningen och stöder föreningens syfte och målsättning genom att registrera sig som medlem och erlägga aktuell medlemsavgift. Medlem har rätt till full insyn i verksamheten, närvarande-, yttrande- och förslagsrätt på alla möten. Medlem har rösträtt på medlems- och årsmöte.

Föreningens medlemsavgift skall vara låg och inte upplevas som ett hinder för att registrera sig som medlem.

§ 5 Möten

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars. Det skall utlysas 14 dagar i förväg och skall behandla följande: Verksamhetsberättelse och bokslut, ansvarsfrihet för avgående styrelse, val av ny styrelse och revisorer samt fastställande av medlemsavgift.

Motioner att behandlas på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan mötet och tillsammans med styrelsens yttrande finnas tillgängliga för samtliga medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.

Medlemsmöte som inte är årsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg.

§ 6 Styrelse

Styrelsen, som beslutar över löpande frågor, är underställd medlems- och årsmöte. 2/3 av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig. Styrelsemöte ska hållas minst två gånger per år. Styrelsen utser firmatecknare. Styrelsemötena är öppna. Styrelsen ska bestå av minst 3 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

§7 Revisor

Revisor väljs av årsmötet

§ 8 Arbetsformer

Utöver sådan verksamhet som är direkt underställd styrelsen så kan styrelsen bemyndiga tillfälliga eller permanenta arbetsgrupper för speciella frågor. Exempel är aktiviteter som hänför sig till en plats med behov av insatser. Sådana arbetsgrupper utses bara i den mån det finns medlemmar som tar ansvar för deras verksamhet.

§ 9 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår löper från första januari till sista december.

§ 10 Föreningens säte

Föreningens säte är Nynäshamns kommun

§ 11 Uteslutning

Medlem som klart bryter mot föreningens stadgar eller målsättning, kan av styrelsen uteslutas. Den uteslutne har rätt att överklaga beslutet vid medlemsmöte, där den uteslutne har rösträtt.

§ 12 Omröstning

Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten. Vid års- och medlemsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening, utom i personval, där lotten skiljer.

§ 13 Stadgeändring

För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte.

§ 14 Upplösning

Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med liknande målsättning. Det sista mötet beslutar om fördelning av medel.